Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

Door het gebruik van deze site (de "Site"), U ( "u" of de "End User") akkoord met de voorwaarden die we Tawfeer voorzieningen L.L.C. ( "Tawfeer") hebben verstrekt. Als eindgebruiker niet wenst in te stemmen met deze voorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden" of "Overeenkomst"), gelieve zich te onthouden van het gebruik van de site.

Het lidmaatschap in aanmerking te komen

Het gebruik van de site is alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende contracten onder de toepasselijke wetgeving kunnen vormen. Personen die zijn "incompetent te contracteren", aldus lokale Contract Acts komen niet in aanmerking om de site te gebruiken. Als eindgebruiker leeftijd is lager dan die van 18 jaar End User ouders of voogden kunnen transacties ten behoeve van de eindgebruiker als ze geregistreerde gebruikers / leden.

Tawfeer behoudt zich het recht voor om End User lidmaatschap te beëindigen en te weigeren om de eindgebruiker te voorzien van toegang tot de site als Tawfeer ontdekt dat de eindgebruiker onder de leeftijd van 18 jaar. De site is niet beschikbaar voor personen waarvan het lidmaatschap is opgeschort of beëindigd door Tawfeer om welke reden dan ook. Als eindgebruiker zich inschrijft als zakelijke entiteit, eindgebruiker verklaart dat er gezag om de entiteit te binden aan deze gebruikersovereenkomst. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot deze site van buiten Abu Dhabi zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

Tenzij aanvullende voorwaarden en bepalingen zijn voorzien die zijn productspecifieke, deze voorwaarden vervangen alle eerdere verklaringen, afspraken of overeenkomsten en prevaleert. Door gebruik te maken van de diensten van Tawfeer, de eindgebruiker ermee akkoord gebonden te zijn door de Algemene Voorwaarden.

Account en Registratie Verplichtingen

"End User Information" wordt gedefinieerd als alle informatie eindgebruiker te verstrekken aan ons in de registratie, het kopen of notering proces, in de feedback gebied of via een e-mailfunctie. We zullen beschermen eindgebruiker informatie in overeenstemming met ons privacybeleid. Als eindgebruiker gebruik maken van de Site, Eindgebruikers zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot de computer, en ga akkoord met de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder Account of wachtwoord voor eindgebruikers te accepteren. Tawfeer is niet aansprakelijk jegens enig persoon voor enig verlies of schade die kan ontstaan ​​als gevolg van het niet door de eindgebruiker om wachtwoord of account te beschermen. Als eindgebruiker weet of vermoedt dat iemand anders weet het wachtwoord, moet de eindgebruiker ons te melden door direct contact met ons op via het onderstaande adres. Als Tawfeer reden om te geloven dat er waarschijnlijk een inbreuk op de veiligheid of misbruik van de Tawfeer Site zijn heeft, kunnen we de eindgebruiker nodig om het wachtwoord te veranderen of we kunnen de rekening zonder enige aansprakelijkheid te Tawfeer schorten.

Eindgebruiker het ook eens naar:
1. Zorg voor ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over zichzelf, zoals gevraagd door Tawfeer'sregistration formulier (deze informatie zijn de "registratiegegevens")
2. Onderhouden en onmiddellijk het actualiseren van de Registratie Gegevens om het waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.
Als eindgebruiker alle informatie die onwaar, onjuist, onvolledig of niet actueel of als Tawfeer redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, en niet actueel of niet in overeenstemming met de gebruikersovereenkomst, Tawfeer heeft het recht om voor onbepaalde tijd op te schorten of de eindgebruiker het lidmaatschap te beëindigen en te weigeren om de eindgebruiker te voorzien van toegang tot de site.


End User Conduct

Alle interacties op deze site moet voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden. Hoewel wij van harte welkom en interactie van de gebruiker aan te moedigen op onze site, wij aandringen en eisen dat alle eindgebruikers beperken enige en alle activiteiten in verband met het gebruik van deze site tot wat legale doeleinden betreft alleen. De eindgebruiker zal niet plaatsen of te verzenden via deze site enig materiaal dat schendt of op enige wijze op de rechten van anderen, of materiaal dat onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, invasief van privacy of publiciteit rechten, vulgair, obsceen, godslasterlijk of anderszins aanstootgevend, dat gedrag dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid te geven of anderszins in strijd is met de wet, of die aanmoedigt, zonder Tawfeer'sexpress voorafgaande schriftelijke toestemming, bevat reclame of verzoek met betrekking tot producten of diensten. Gedragingen van een eindgebruiker die in de exclusieve bevoegdheid Groupon's beperkt of remt een andere eindgebruiker te gebruiken of te genieten van deze site is strikt verboden. De eindgebruiker zal deze site niet om reclame of het uitvoeren van een commerciële, religieuze, politieke of non-commerciële verzoeken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de werving van gebruikers van deze site voor gebruikers van andere on- of offline diensten die direct of indirect te worden competitieve of potentieel concurreren met Tawfeer.

gewijzigde voorwaarden

Tawfeer behoudt zich het recht voor te allen tijde stop te zetten of een van onze Gebruiksvoorwaarden en / of ons privacybeleid te wijzigen als we noodzakelijk of wenselijk achten. Dergelijke wijzigingen kunnen onder meer de toevoeging van bepaalde vergoedingen of heffingen. Als Tawfeer maakt alle wezenlijke wijzigingen, zullen wij u op de hoogte door het sturen van een e-mail naar het e-mailadres dat is geregistreerd bij uw account en / of door het plaatsen van een mededeling van de wijziging op de Site. Eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden zal effectief zijn op het eerste van onze verzending van een e-mailbericht aan u of wij je van de aankondiging van de veranderingen op onze website, op voorwaarde dat deze veranderingen niet van toepassing zijn op Lidmaatschappen voorafgaand aangekocht om de effectieve datum van deze veranderingen. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze site en eventuele lidmaatschap gekocht door dergelijke nieuwe gebruikers. Wij raden u dan ook dat u herlezen deze belangrijke aankondiging bekend met onze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy van tijd tot tijd, zodat u op de hoogte blijven over deze wijzigingen. Elk gebruik van de site door de eindgebruiker na een dergelijke kennisgeving wordt geacht de aanvaarding door de eindgebruiker van dergelijke wijzigingen vormen.

uitrusting

De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur die nodig is voor de toegang tot en het gebruik van deze site en alle kosten die daarmee verband houden. Tawfeer is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de apparatuur van de eindgebruiker als gevolg van het gebruik van deze site zijn.

Auteursrecht en handelsmerken

Alles wat zich op of in deze site, is het exclusieve eigendom van Tawfeer of gebruikt met uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechten en / of de eigenaar van het handelsmerk. Het kopiëren, distribueren, verzenden, posten, het koppelen, deep linking of anderszins modificeren van deze site zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tawfeer is ten strengste verboden. Elke overtreding van dit beleid kan leiden tot een auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht inbreuk die de eindgebruiker kan onderhevig aan burgerlijke en / of strafrechtelijke sancties ongeacht of deze rechten zijn geregistreerd en waar ter wereld deze rechten kan blijven bestaan.

Deze site bevatten auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en andere merkgebonden informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, software, foto's, video, graphics, muziek en geluid, en de volledige inhoud van de site zijn auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de Verenigde Arabische Emiraten en andere toepasselijke wetten op het auteursrecht. Tawfeer is eigenaar van een auteursrecht op de selectie, coördinatie, regeling en verbetering van deze inhoud, evenals in de inhoud origineel aan. De eindgebruiker mag niet wijzigen, publiceren, uitzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken, of op enigerlei wijze exploiteren van de inhoud, geheel of gedeeltelijk. De eindgebruiker kan downloaden, afdrukken en / of opslaan van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor persoonlijk gebruik eindgebruiker. Tenzij uitdrukkelijk anders onder rechtstreeks toepasselijk auteursrecht vermeld, wordt geen kopiëren, herverdeling, doorgifte, publicatie of commerciële exploitatie van gedownload materiaal zonder de uitdrukkelijke toestemming van Tawfeer of de eigenaar van het auteursrecht toegestaan. Als het kopiëren, herverdeling of publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal is toegestaan, geen veranderingen in of schrapping van de auteur attributie, handelsmerk legende of copyright aankondiging wordt gedaan. De eindgebruiker erkent dat hij / zij / het heeft geen eigendomsrechten verwerven door het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Merken die zich binnen of op de site eigendom of beheer in combinatie met Tawfeer wordt niet geacht te zijn in het publieke domein, maar het exclusieve eigendom van Tawfeer en / of Tawfeer voorzieningen LLC, tenzij deze site is onder licentie van het handelsmerk eigenaar daarvan, in welk geval de licentie voor het exclusieve voordeel en het gebruik van Tawfeer en / of Tawfeer voorzieningen LLC, tenzij anders vermeld.

De eindgebruiker zal niet uploaden, plaatsen of anderszins beschikbaar op deze site enig materiaal beschermd door auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrechten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrechten. Tawfeer heeft geen uitdrukkelijke last of verantwoordelijkheid om de eindgebruiker met de indicaties, markeringen of iets anders dat de eindgebruiker kan helpen bij het bepalen of het materiaal in kwestie is auteursrechtelijk beschermd of handelsmerk te bieden. De eindgebruiker is als enige aansprakelijk voor alle schade als gevolg van een inbreuk op auteursrechten, handelsmerken, eigendomsrechten of enige andere schade die voortvloeit uit een dergelijke onderwerping. Door het indienen van materiaal om een ​​openbaar gedeelte van deze site eindgebruiker garandeert dat de eigenaar van dergelijk materiaal Tawfeer en / of Tawfeer voorzieningen LLC, de royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en licentie voor het gebruik uitdrukkelijk heeft verleend, te reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen en dergelijk materiaal te verspreiden (geheel of gedeeltelijk) wereldwijd en / of op te nemen in andere werken in welke vorm, media of technologie die nu bekend of later ontwikkeld voor de volledige termijn van auteursrechten die kunnen bestaan in dergelijk materiaal. End User laat ook alle andere eindgebruikers om toegang te krijgen, bekijken en op te slaan of te reproduceren van het materiaal voor persoonlijk gebruik dat de eindgebruiker. De eindgebruiker verleent Tawfeer het recht om te bewerken, te kopiëren, te publiceren en te verspreiden enig materiaal beschikbaar gesteld op deze site door de eindgebruiker.

beleid van het auteursrecht

Tawfeer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met een eindgebruiker die herhaaldelijk inbreuk maakt op het auteursrecht van derden rechten op snelle kennisgeving aan Groupon door de eigenaar van het auteursrecht of wettelijke vertegenwoordiger van de auteursrechthebbende te beëindigen. Zonder beperking van het voorgaande, als u gelooft dat een auteursrechtelijk beschermd werk is gekopieerd en geplaatst via de site op een wijze die inbreuk op het auteursrecht vormt, gij zult Tawfeer te voorzien van de volgende informatie: (a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om handelen namens de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde werk; (B) een beschrijving en de locatie op de site van het auteursrechtelijk beschermde werk dat u eist is overtreden; (C) een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet door de eigenaar, zijn agent, of de wet is toegestaan; (D) uw naam en contactgegevens, zoals het telefoonnummer of e-mailadres; en (e) een verklaring van u dat bovenstaande informatie in uw bericht nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat u het auteursrecht bent of gemachtigd om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht. Contact informatie forTawfeer's Copyright Agent voor kennisgeving van klachten van schending van het auteursrecht is als volgt:

Tawfeer Facilties L.L.C.

Tav: Copyright Agent

Office 803 kantoren in Abu Dhabi Mall, West Tower

Abu Dhabi, V.A.E.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruikersovereenkomst worden uitgelegd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van de VAE. De rechtbanken in Abu Dhabi heeft uitsluitende bevoegdheid voor alle procedures die voortkomen uit deze overeenkomst te hebben. Een geschil of verschil, hetzij in de interpretatie of anderszins, van enige voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst tussen de betreffende partijen, die zal worden voorgelegd aan een onafhankelijke arbiter die door Tawfeer voorzieningen L.L.C. zal worden benoemd en zijn beslissing is onherroepelijk en bindend voor de betreffende partijen. De arbitrage zal worden gehouden in Abu Dhabi. De wetten van de VAE zijn in dergelijke aspecten van toepassing. , Feedback, Inzending beoordelingen

Alle beoordelingen, opmerkingen, feedback, postkaarten, suggesties, ideeën en andere opmerkingen gemaakt, ingediend of aangeboden aan Tawfeer op of via deze site of anderszins openbaar gemaakt, ingediend of aangeboden in verband met uw gebruik van deze Site (gezamenlijk de "Opmerkingen" ) is en blijft Tawfeer eigendom. Bij deze bekendmaking, het indienen of aanbieding van elke Reacties geschiedt overgang naar Tawfeer van alle wereldwijde rechten, titels en belangen in alle auteursrechten en andere intellectuele eigendommen in het opmerkingenveld vormen. Zo Tawfeer bezit uitsluitend al deze rechten, titels en belangen en mogen op geen enkele wijze worden beperkt in het gebruik ervan, commercieel of anderszins, geen opmerkingen. Tawfeer heeft het recht om te gebruiken, verveelvoudigen, openbaar te maken, te wijzigen, aan te passen, afgeleide werken, te publiceren, weer te geven en eventuele opmerkingen in te dienen voor welk doel dan ook te verspreiden, zonder enige beperking en zonder compensatie u in any way. Tawfeer is en zijn niet verplicht (1) Om een ​​reactie achter in het vertrouwen te behouden; (2) om u te betalen een vergoeding voor eventuele Reacties; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen. U stemt ermee in dat alle door u naar de Site ingediend Reacties dit beleid of enig recht van een derde partij, met inbegrip van auteursrecht, merkenrecht, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten (s) niet zal schenden, en zal geen schade toebrengen aan een persoon of entiteit . U stemt er verder mee dat er geen Reacties door u naar de Site, worden of bevatten lasterlijk of anderszins onwettig, bedreigend, beledigend of obsceen materiaal of software virussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam ". Tawfeer niet regelmatig gepost Reacties, maar behouden ons het recht voor (maar niet de verplichting) te controleren en te bewerken of te verwijderen Reacties op de site ingediend. U verleent Tawfeer het recht om de naam die u in verband met eventuele opmerkingen te formuleren gebruiken. U stemt ermee in om geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een persoon of entiteit, of op andere wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen in te dienen. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele opmerkingen die je maakt te blijven en gaat u ermee akkoord te vergoeden Tawfeer en haar relaties voor alle vorderingen die voortvloeien uit eventuele opmerkingen in te dienen. Tawfeer voorzieningen L.L.C. en haar dochterondernemingen nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen van u of een derde partij ingediend.

Tijd van levering

Uw lidkaart en de bijbehorende vouchers worden geleverd binnen 10 werkdagen na uw online aankoop. Gelieve specifiek te zijn voor het afleveradres om vertraging te voorkomen. Het pakket zal worden geleverd aan u door onze koerier en zal uw handtekening op de ontvangst pakket vorm vereisen. Mocht u nodig hebt om de follow-up van de levering van uw pakket, dan kunt u ons mailen op info@tawfeer.co.ae of neem contact met ons op

Stappen voor het Refund Request

Bel onze klantenservice op +9712 4444 788 of stuur een mail naar info@tawfeer.co.ae~~V

Inclusief alle originele verpakking en onderpand materiaal.

Geef in ieder geval de volgende gegevens in uw terugkeer verzoek pakket.

• Online bestellen Aantal

• Reden voor terugkeer

• Uw contactgegevens

Bij acceptatie van de geretourneerde lidmaatschap pakket, zullen wij u de status van uw verzoek binnen 7 dagen. Houd er rekening mee dat verzoek om teruggave is op discretie en onder voorbehoud van het management om aftrek van de gemaakte kosten.

Restituties voor de aankopen met de creditcard zal alleen worden bijgeschreven op dezelfde kaart. Houdt u rekening met een maand factureringscyclus om voor uw credit card om te verschijnen.

Merk op dat de gemaakte kosten zullen worden afgetrokken van de ontvangst online betaling afhankelijk van het type lidmaatschap: Classic Card AED 300 Deluxe 500 en VIP Membership AED 700

International Shipping kosten (voor alle items buiten de VAE verzonden) zal worden afgetrokken voor alle winst op basis van de van toepassing zijnde verzendkosten.

Alle retouren te worden gemaild naar:

Let op: 803 kantoren in Abu Dhabi Mall, West Tower

Abu Dhabi, V.A.E.

Tawfeer voorzieningen L.L.C.

Tel: +9712 4444 788

Naar aanleiding van de bovengenoemde instructies zal ons in staat stellen om uw terugkeer effectief te verwerken.

Als u vragen heeft over onze terugkeer procedure, neem dan contact met ons op of bel 9712 4444 788. Houd er rekening mee dat de retourzending lasten zouden moeten worden gedragen door de afzender.